Boogschutter benodigdheden | Eric Roosen

.

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Bogenshop.be, gevestigd te Lommel.
Versie geldig vanaf 18 maart 2014

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Bogenshop.be. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Bogenshop. Indien nodig zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Bogenshop.be behoud zich het recht voor haar betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Bogenshop.be erkend.
1.4 Bogenshop.be garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Indien niet word de klant hiervan op de hoogte gebracht.

2. Levering
2.1 Levering kan enkel plaats vinden zolang de voorraad strekt en met al dan niet een kilometervergoeding.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Bogenshop.be bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), word de klant op de hoogte gebracht en eventuele kost prijs aangepast. , bij afzegging van de bestelling wordt 25 euro administratie kosten gevraagd.
2.3 Aan de leveringsplicht van Bogenshop.be zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Bogenshop.be geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5 De bestelling kan niet geannuleerd worden bij op maat gemaakte producten of bestellingen .

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Bogenshop.be heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Bogenshop.be. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
4.2 . Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Bogenshop.be er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het bedrag min 25 euro administratiekosten terug wordt gestort. Indien het een product op maat is of handgemaakt worden deze niet teruggenomen of vergoed. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
– diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
– goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
– goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
– audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Bogenshop, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Bogenshop.be. Bogenshop.be houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Bogenshop.be respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Bogenshop.be maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie
6.1 Bogenshop.be garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Bogenshop.be komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Bogenshop.be is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Bogenshop.be) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Bogenshop.be. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 dagen na levering aan Bogenshop.be schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Bogenshop.be gegrond worden bevonden, zal Bogenshop.be naar haar keuze of de geleverde zaken vervangen  met betaling van eventuele werkuren of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Bogenshop.be en mits dien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Bogenshop.be) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Bogenshop.be gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Bogenshop.be voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Bogenshop.be is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Bogenshop.be in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Bogenshop.be en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Bogenshop.be zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 7 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Bogenshop.be slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Bogenshop.be gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Bogenshop.be kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Bogenshop.be en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Bogenshop.be op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Bogenshop.be behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9.  Wijziging van de Overeenkomst
9.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
9.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bogenshop.be zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
9.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Bogenshop.be de afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Bogenshop.be daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
9.4 In afwijking van lid 3 zal Bogenshop.be geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Bogenshop.be kunnen worden toegerekend. Indien de leverancier het bedrag verhoogd word deze kost doorgerekend aan de klant.

10. Uitvoering
10.1 Bogenshop.be zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
10.2 Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Bogenshop.be, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

11. Opzegging/Ontbinding
11.1 In geval van tussentijdse opzegging heeft Bogenshop.be naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de afnemer daarvan heeft.
11.2 De vorderingen van Bogenshop.be op de afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan Bogenshop.be ter kennis gekomen omstandigheden Bogenshop.be goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien Bogenshop.be de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
11.3 In de hierboven genoemde gevallen is Bogenshop.be bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Bogenshop.be schadevergoeding te vorderen.

12. Afbeeldingen en specificaties
12.1  Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Bogenshop.be gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

13. Overmacht
13.1 Bogenshop.be is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
13.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Bogenshop.be alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
13.3 Bogenshop.be behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Bogenshop.be gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
13.4 Indien Bogenshop.be bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde casu quo het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde casu quo leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

14. Aansprakelijkheid
14.1 Bogenshop.be is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

15. Eigendomsvoorbehoud
15.1 Eigendom van alle door Bogenshop.be aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Bogenshop.be zolang de afnemer de vorderingen van Bogenshop.be uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Bogenshop.be wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten .
15.2 De door Bogenshop.be geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
15.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
15.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Bogenshop.be of een door Bogenshop.be aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Bogenshop.be haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
15.5      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Bogenshop.be zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
15.6      De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Bogenshop.be.

16. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
16.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
16.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Bogenshop.be en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Hasselt kennis, tenzij Bogenshop.be er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

17. Betalingsvoorwaarden
17.1 Bij een bestelling moet de betaling gebeuren binnen de week, te tellen vanaf de datum van bestelling.
17.2 Een annulatie dient te gebeuren binnen de 2 werkdagen na de datum van de bestelling.
17.3 Bij een annulatie later dan 2 werkdagen na de datum van de bestelling word een vergoeding aangerekend van 50% van de aankoopprijs, zonder de goederen te verzenden of deze 50% later in vermindering te brengen.

18. Privacy statement
Eric’s Bogenshop, gevestigd aan vijverstraat 14, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Eric’s Bogenshop Comm.V. vijverstraat 14     GSM 0496860543
Eric’s Bogenshop Comm.V. is de Functionaris Gegevensbescherming van Eric’s Bogenshop Hij/zij is te bereiken via [email protected] / [email protected].
18.1 Persoonsgegevens die wij verwerken
Eric’s Bogenshop verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.
18.2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.
18.3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Eric’s Bogenshop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
– Eric’s Bogenshop verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
18.4 Geautomatiseerde besluitvorming
Eric’s Bogenshop neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eric’s Bogenshop) tussen zit. Eric’s Bogenshop gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]
18.5 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Eric’s Bogenshop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden
18.6 Delen van persoonsgegevens met derden
Eric’s Bogenshop verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
18.7 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Eric’s Bogenshop gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
18.8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan alleen schriftelijk.
18.9 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Eric’s Bogenshop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]